Gå tilbage

Lobby i alkohol- og tobaksindustrien

  Metoderapport

Navnene på journalisten/journalisterne bag det indstillede

Thomas Vibjerg

Projektets beskrivelse

Titel:
Lobby i alkohol- og tobaksindustrien
Beskrivelse:
Igennem en stribe artikler har Jyllands-Posten afdækket, hvordan ølbranchens interesseorganisation - Bryggeriforeningen, der bl.a. repræsenterer Carlsberg - har betalt regningerne og fået en stribe af landets ungdomspolitikere til at føre kampagne imod regeringen, der ville forbyde 16-årige at købe øl.
Bryggeriforeningen købte sig til hjælp fra lobbyister i først landets største lobbybureau, Rud Pedersen. Bryggeriforeningen betalte Rud Pedersen for at samle en række ungdomspartier og ungdomsorganisationer i et netværk med navnet Ansvarlig Ungdom og for at drive dette netværk.
Et element i lobbyarbejdet var at udarbejde en befolkningsundersøgelse, som Ansvarlig Ungdom præsenterede for Folketingets Sundhedsudvalg. Konklusionen i undersøgelsen var, at en aldersgrænse for køb af alkohol ikke vil have den store effekt. Jyllands-Posten har afdækket, at selv om der på undersøgelsen var påført et analyseinstitut, var det Rud Pedersen, som skrev konklusionen. Undersøgelsens validitet har fået en hård medfart af eksperter.
Rud Pedersen har desuden - i strid med retningslinjerne for god lobbyisme - overfor magthavere og meningsdannere holdt det skjult, at bureauet arbejdede for Bryggeriforeningen.
Da Bryggeriforeningen omkring årsskiftet brød samarbejdet med Rud Pedersen, overtog et andet førende lobbybureau, Grace, styringen af Ansvarlig Ungdom og lavede i skjul lobbymateriale, som de unge blev afsendere på.
Jyllands-Posten har desuden afdækket, at en tilsvarende metode har været anvendt inden for tobaksområdet. Her har tobaksgiganten British American Tobacco betalt Grace for at lave lobbymateriale imod det politiske forslag om en højere aldersgrænse for køb af tobak. Unge politikere har stået som afsendere på materialet udarbejdet af Grace.
Endelig er det blevet afdækket, at Rud Pedersen-koncernen fortsat lobbyer for en af verdens største tobaksproducenter, selv om bureauets danske kontor har taget afstand fra tobaksindustrien.
Publicering:
Artiklerne har været bragt i Jyllands-Posten og på jp.dk i perioden 5. juli 2022 til 31. august 2022.

Idéen:

Idébeskrivelse:
Det vakte opsigt, da justitsminister Nick Hækkerup i maj 2022 forlod regeringen og Folketinget for at blive direktør i Bryggeriforeningen.
Jeg besluttede mig for at kigge nærmere på Bryggeriforeningen - i første omgang med henblik på at lave en fortællende artikel om foreningen, dens historie og dens - viste det sig - noget særlige adgang til mange folkevalgte igennem Folketingets Øl Laug.
Ved i første omgang at tale med kilder fik jeg færden af, at foreningen anvendte tvivlsomme lobbymetoder, og så gik graverarbejdet i gang.
Tidshorizont:
Jeg begyndte at kigge på Bryggeriforeningen i start juni - i første omgang var planen at lave en fortællende artikel om foreningen til sommerferien. Relativt hurtigt fik jeg færden af, at sagen var større end en enkelt fortællende artikel, og jeg dedikerede mig til sagen tre til fire uger før publiceringen af den første afsløring.
Siden har jeg været på sagen - nogle dage har jeg dog også været på helt andre sager - og arbejdet er stadig i gang.

Nyhed:

Afdækningen har givet et sjældent indblik i, hvordan der lobbyes her i landet.
At alkohol- og tobaksindustrien er imod forhøjede aldersgrænser for, hvornår unge kan købe deres produkter, kommer nok ikke bag på mange.
Men metoderne, som anvendes til at forpurre de politiske forslag, er med disse artiklerne blevet belyst meget konkret.

De fleste danskere vil nok tro, at det er de unge politikere, som har ført pennen, når de indrykker læserbreve. Men Jyllands-Posten har afdækket, at pennen i konkrete tilfælde har været ført at alkohol- og tobaksbranchens lobbyister.

De fleste folketingspolitikere vil nok også tro, at de sidder med en objektiv rapport i hånden, når de får den udleveret af unge politikere, og når den bærer stemplet fra et analyseinstitut. Men Jyllands-Posten har afdækket, at Bryggeriforeningens lobbybureau Rud Pedersen skrev konklusionerne.

Og de fleste magthavere og meningsdannere vil nok tro, at unge politikere er initiativtagere til en konference i Landstingssalen, når de får en invitation på vegne af de unge politikere. Men Jyllands-Posten har afdækket, at konferencen var betalt af Bryggeriforeningen.

Alle førende lobbybureauer, herunder Rud Pedersen og Grace, har skrevet under på Dansk Industris retningslinjer for god lobbyisme. Dermed er de bl.a. forpligtiget på at være åbne om, hvem de lobbyer for. Jyllands-Posten har afdækket, at det ikke altid forholder sig sådan i virkeligheden.

Konsekvens:

Flere unge politikere har meldt ud, at det tætte og hemmelige samarbejde med alkohol- og tobaksbranchen har været en fejl. Flere formænd for ungdomspartierne har gjort det tydeligt, at de eksempelvis ikke fremover vil sætte navn på materiale, som tobaksindustrien har skrevet.
Fremover skal samarbejdet deklareres.
Fra lobbybureauernes side har der været udpræget tavshed. Rud Pedersen har dog beklaget, at bureauet over for magthavere og meningsdannere ikke har været tydelige omkring, hvem bureauet har arbejdet for.
Artikelserien har desuden medført voldsom debat internt i lobbybranchen om, hvordan lobbyister bør - og ikke bør - agere. Og der har været krav om, at der skal indføres et lobbyregister.
Og så har serien fået flere til at erklære, at det tætte samarbejde mellem politikere og lobbyister har skabt et demokratisk problem. For hvem er det reelt, der taler, når politikerne sætter en dagsorden? Med afdækningen er der kastet lys over det eventuelle demokratiske problem. Alt andet lige er det en forudsætning for handling.

Metode:

Planen var fra begyndelsen at lave en fortællende artikel om Bryggeriforeningen - og anledningen var Nick Hækkerups jobskifte til foreningen.
Jeg researchede mig frem til, hvem der havde et kendskab til foreningen, lavede en liste med konkrete personer, og gik i gang med at interviewe disse.
I denne proces fik jeg en fornemmelse af, at Bryggeriforeningen havde et meget tæt forhold til mange politikere igennem Folketingets Øl Laug. En kilde nævnte også, at Bryggeriforeningen var impliceret i - og måske endda havde taget initiativ til at etablere - Ansvarlig Ungdom, som er en gruppe af ungdomspartier og ungdomsorganisationer med det formål at forpurre det politiske forslag om en 18-års aldersgrænse for køb af alkohol.
Jeg gik i første omgang på jagt efter alt materiale med Ansvarlig Ungdom som afsender for at få klarhed over, om netværket og Bryggeriforeningen officielt var samarbejdspartnere. Der blev lavet søgninger på Infomedia, i Folketingets databaser, sociale medier mv. Men intet sted stod Bryggeriforeningens navn nævnt.
Jeg lavede igen en lang liste med personer, som måske kunne fortælle om Bryggeriforeningens eventuelle rolle i Ansvarlig Ungdom. Flere - både lobbyister og unge politikere - afviste at ville tale, men ikke alle.

Fra flere mundtlige kilder fik jeg nu dokumentation for, at Bryggeriforeningen stod bag og betalte for Ansvarlig Ungdom. Og jeg kunne tage kontakt til foreningens direktør, Nick Hækkerup, som erkendte samarbejdet. Sagen var i gang.

I gennemtrawlingen af alt materiale fra Ansvarlig Ungdom fandt frem til en befolkningsundersøgelse, som de unge politikere havde medbragt til et foretræde i Folketingets Sundhedsudvalg. Undersøgelsen bar et stempel fra analyseinstituttet Norstat - og så dermed ud til at være lavet ud fra objektive kriterier. Men et opkald til Norstat viste, at instituttet ikke havde skrevet konklusionerne, og et nyt detektivarbejde gik i gang: Hvem havde så? Igen blev der lavet en liste med personer, som eventuelt kunne hjælpe på vej.

Jeg har i hele processen haft blik for at finde skriftlig dokumentation. Da det stod klart, at Ansvarlig Ungdom havde inviteret magthavere og meningsdannere til en konference i Landstingssalen på Christiansborg, gik jagten ind på at finde materiale fra dette event. Hvem kunne have deltaget? Havde de noget på skrift? En enkelt person havde gemt invitationen fra arrangementet, og det stod klart, at Rud Pedersen havde udsendt invitationen på vegne af Ansvarlig Ungdom. Der var altså nu dokumentation for, at landets største PA-bureau lobbyede for Bryggeriforeningen - men over for magthavere og meningsdannere skjulte dette og i stedet oplyste, at det arbejdede for de unge politikere. Der var nu ikke kun tale om god eller dårlig moral, men om en direkte overtrædelse af retningslinjerne for, hvordan lobbyisme skal udføres. Rud Pedersen beklagede.

I hele processen har jeg talt med en lang række mundtlige kilder. Lobbybranchen er lukket land, så mange kilder har hurtigt lagt røret på. Ved at få etableret et fortroligt forhold til nogle kilder er det lykkedes skridt for skridt også at få adgang til skriftlige korrespondancer. Et enkelt lille spor ét sted og et enkelt et andet sted har gjort det muligt at få skabt noget sammenhængende, og når materialet har været tilstrækkeligt stærkt, har jeg kontaktet de implicerede parter, som i flere tilfælde hurtigt har erkendt deres rolle, når de er blevet foreholdt dokumentationen.

For at kunne afdække Rud Pedersens fortsatte lobby for tobaksproducenten Philip Morris har jeg lavet omfattende research i EU’s lobbyregister.
Herhjemme er der ikke lobbyregistre, så det er som udgangspunkt ikke muligt at efterprøve et sådant udsagn. Men ved at få adgang til EU’s lobbyregister og lave målrettede søgninger lykkedes det at dokumentere samarbejdet mellem Rud Pedersens kontor i Bruxelles og Philip Morris.

Modstand:

Der var særlig modstand fra lobbybureauets Graces side frem mod afsløringen af, at bureauet havde udarbejdet lobbymateriale for Bryggeriforeningen og fået unge politikere til at agere afsendere.
I første omgang afviste Grace helt at arbejde for Bryggeriforeningen.
Med håndfast dokumentation vendte Jyllands-Posten tilbage til Grace. Nu erkendte bureauet, at det arbejdede for Bryggeriforeningen.
Grace forklarede den oprindelige afvisning af samarbejdet med, at der på tidspunktet, hvor svaret blev afgivet, ikke var en formel samarbejdsaftale mellem Bryggeriforeningen og Grace.
Det viste sig dog, at denne formulering blot dækkede over, at parterne holdt sommerferie i juli måned.
Jyllands-Posten skrev en artikel om Graces første afvisning af samarbejdet med Bryggeriforeningen. Op til publiceringen truede Grace med at melde Jyllands-Posten til Pressenævnet, hvis historien blev bragt. Det er dog ikke sket.

Etik:

Der var en række overvejelser op til publiceringen af artiklen om, at Grace havde afvist at lave lobbyarbejde for Bryggeriforeningen.
Jyllands-Posten havde tidligere i forløbet - 8. juli - spurgt Grace, om det lavede lobby for Bryggeriforeningen, og havde fået et klart nej som svar.
Forelagt dokumentation for, at bureauet havde lavet lobbyarbejde, bekræftede bureauet dog dette på skrift 28. juli.
I det skriftlige svar forklarede Grace nu, at bureauet ikke havde haft en formel aftale om at hjælpe Bryggeriforeningen efter 30. juni i år. Derfor havde bureauet oprindeligt afvist et samarbejde.
Bureauet skrev desuden, at det håbede, at Bryggeriforeningen ville blive kunde igen, når den nye politiske sæson snart ville starte. Siden fulgte bureauet op med, at aftalen mellem Grace og Bryggeriforeningen var at holde sommerferie i juli måned.
Og så skrev Grace i øvrigt, at disse oplysninger var “til baggrund”.
Jyllands-Posten valgte dog at dele oplysningerne med læserne. For på intet tidspunkt var Grace blevet stillet i udsigt, at bureauet kunne komme med den slags oplysninger til baggrund.
Oplysningerne er væsentlige, da de giver et indblik i, hvordan Grace - et af ladets førende PA-bureauer - forsøger at skjule sin lobbyisme for Bryggeriforeningen.

Formidling:

Formidlingen er forsøgt holdt skarpt og klart.
Langt hen ad vejen er historierne ret enkelte i deres substans, og det har derfor været ligetil at skrive dem let forståeligt.
Ikke alle læsere kender til Ansvarlig Ungdom, og ikke alle kan på stående fod sige, hvad aldersgrænserne for køb af alkohol er i dag. Jeg har derfor gjort en del brug af faktabokse til blandt andet at forklare dette.
På billedsiden har det været en udfordring, at ingen relevante kilder har ønsket at lade sig fotografere. Til historien om Folketingets Øl Laug lykkedes det dog - ved at lave fokuserede søgninger i sociale medier - at finde et billede, hvor Nick Hækkerup samt formanden og næstformanden for Øl Lauget bryggede øl sammen. Et billede, som giver merværdi, og som løfter formidlingen af den konkrete artikel.